okidoki kasutab teenuste isikupärastamiseks küpsisefaile. Täpsemalt

Kasutustingimused — okidoki soodustused

Käesolevad tingimused on okidoki kasutamislepingu lahutamata osa.

 1. Definitsioonid

  1. Soodustused — veebisaidi www.okidoki.ee (edaspidi okidoki) osa, kus tarbijal on võimalus soetada voucherid teenustele või kaupadele, mis teda huvitavad.
  2. Okidoki Deals OÜ — müüja esindaja reklaamilepingu alusel.
  3. Tarbija — okidoki kasutaja, kes kasutab «Soodustused» eesmärgiga soetada voucherid müüja teenustele või kaupadele, mis teda huvitavad.
  4. Müüja — tellija, füüsiline või juriidiline isik, kellega Okidoki Deals OÜ on sõlminud reklaamilepingu tema teenuste või kaupade voucherite müügiks reklaamikampaania raames okidokis.
  5. Reklaamikampaania — toiming okidokis, mille raames reklaamitakse müüja teenust või kaupa tarbijatele, võimalusega soetada vouchereid käesolevatel tingimustel ning tähtajal, mis on avaldatud kampaanias.
  6. Voucher — dokument, mis oli soetatud okidoki reklaamikampaania raames, mis kinnitab tarbija õigust teenust või kaupa saada. Voucheri kehtivus algab ja lõpeb kampaaniatingimustes toodud ajal.
  7. Õigusakt — kehtiv õigusakt Eesti Vabariigi territooriumil.
  8. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9.00–17.00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
  9. Viivitamatu — tähtaeg, mitte enam kui kolm (3) tööpäeva, teatise saamisest või asjaolude välja selgitamisest.
 2. Okidoki Deals OÜ kohustused, õigused ja vastutus

  1. Okidoki Deals OÜ kohustub:

   1. reklaamima müüja kaupu või teenuseid okidokis vastavalt reklaamilepingule
   2. õigeaegselt edastama müüjale tarbijate andmed, kes on soetanud voucherid tema teenuste või toodete müügiks avaldatud reklaamikampaanias
   3. väljastama okidoki kaudu ja/või e-posti teel ja/või mobiilsõnumi vahendusel tarbijale unikaalse numbriga voucheri, mis annab talle õiguse nõuda tellijalt kaupa või teenust
  2. Okidoki Deals OÜ-l on õigus:

   1. Okidoki Deals OÜ-l on õigus ühepoolselt täiendada, muuta või lõpetada kampaaniat, ilma etteteatamata, oma äranägemise järgi
   2. Okidoki Deals OÜ ei vastuta kvaliteedi, kättesaadavuse, õigsuse ja reklaamitava müüja teenuste või kaupade sisu eest ning ka tarbijate andmete õigsuse eest.
   3. Okidoki Deals OÜ ei vaheta vouchereid raha vastu.
 3. Tarbija kohustused, õiguseg ja vastutus

  1. Tarbija kinnitab, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ning tingimustega müüja teenuste või kaupade müügiks avaldatud reklaamikampaanias, nõustub nendega ja kohustub neid täitma.
  2. Tarbija on nõus sellega, et tema andmeid töödeldakse ning edastatakse müüjale identifitseerimiseks ja teenuste või kaupade esitamiseks avaldatud reklaamikampaanias.
  3. Tarbija kohustub:

   1. edastama ainult õiged andmed enda kohta
   2. viivitamatult teatama Okidoki Deals OÜ kõikidest probleemidest, mis on seoud voucherite soetamisega, maksete teostamisega või voucherite kasutamisega müüja juures
  4. Tarbijal on õigus:

   1. soetada ning saada voucherid müüja teenuste või kaupade ostmiseks reklaamikampaania raames
   2. nõuda müüjalt vocuheri vahetamist või makstud voucheri eest summat, juhul kui müüja teenus või kaup ei vasta teenustele või kaubale avaldatud reklaamikampaanias
  5. Tarbija vastutab iseseisvalt valeandmete edastamise eest
 4. Müüja kohustused, õigused ja vastutus

  1. Müüja kinnitab, et ta on nii käesolevate tingimustega kui ka tingimustega, mis on avaldatud tema teenuste või kaupade reklaamikampaanias, tutvunud, nõus ja kohustub neid täitma.

   Müüja kohustub:

   1. kaitsma mis tahes pretensioone ja arutamisi ning võtma enda peale kõik kulud seoses pretensioonidega ja kohtuliku arutamistega Okidoki Deals OÜ vastu, mis on tekkinud tellija süü tõttu või tema kaupade või teenuste reklaamikampaania tõttu
   2. teostama teenuseid või pakkuma kaupasid tarbijale voucheri esitamisel, vastavalt avaldatud tingimustele tema teenuste või kaupade müügi reklaamikampaanias
   3. viivitamatult tagastama tarbijale makstud voucheri eest tasutud summa, juhul kui kaup või teenus ei vasta tingimustele, mis on avaldatud reklaamikampaanias
  2. Müüjal on õigus:

   1. õigeaegselt saada Okidoki Deals OÜ–lt tarbijate andmed, kes on soetanud voucherid tema teenuste või kaupade müügi reklaamikampaania raames
   2. tarbija nõusolekul vahetada voucherit samaväärse teenuse või kauba vastu
   3. loobuda teenuste teostamisest või kaupade pakkumisest, kui tarbija ei esita voucheri või esitab kehtetu voucheri
  3. Müüja vastutab iseseisvalt:

   1. kõikide pretensioonide eest, mis on esitatud reklaamitavate teenustele või kaupade vastu
   2. kvaliteedi, kättesaadavuse, õigsuse, reklaamitava teenuse või kauba sisu eest
 5. Privaatsus

  1. Okidoki Deals OÜ edastab tarbijate andmed ainult müüjatele, kelle teenuste või kaupade ostuks tarbija voucherid soetas, reklaamikampaania raames tarbija identifitseerimiseks.
  2. Okidoki Deals OÜ samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate okidoki õiguste kaitseks.
  3. Okidoki Deals OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks.
 6. Vaidluste lahendamine

  1. Okidoki Deals OÜ, tarbija ja müüja kohustuvad käituma heauskselt, vastavalt käesolevatele tingimustele ja õigusaktidele.
  2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks, lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
 7. Poolte vastutus

  Käesolevate tingimuste ja kohustuste nõuetekohase mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise juhul pooled vastutavad vastavalt õigusaktidele.

 8. Teated

  Okidoki Deals OÜ edastab tarbijale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas tarbija poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse tarbija poolt kättesaaduks kolme (3) tööpäeva jooksul.

 9. Tõlgendamine

  Käesoleva lepingu tingimusi tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimused seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.

 10. Muud tingimused

  1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Okidoki Deals OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgsele võimalikult lähedase sättega.
  2. Tarbijat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab tarbija esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto tarbija kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või tarbija klient.
  3. Tarbijat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest tarbija vastutab.
  4. Käesolevates tingimustest sätestatud kohustused täidetakse vastavalt sätestatud tingimustes tähtajale, kui tingimustes tähtaeg ei ole sätestatud, siis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alatest nõuete esitamise hetkest Okidoki Deals OÜ, tarbija või müüja poolt.
 11. Makse ja raha tagastamine

  1. Tarbija peab sooritama maksed voucheri eest vastavalt maksejuhisele Okidoki Deals OÜ arvelduskontole. Kõik kulud maksesooritamisel tarbija kannab iseseisvalt.
  2. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Okidoki Deals OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Okidoki Deals OÜ mistahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
  3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb tarbjjal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  4. Kümme tööpäeva jooksul pärast kampaanialõppu raha tagastamist tarbijale teostab Okidoki Deals OÜ. Tagastamist teostatakse teate alusel, mis saadetakse tagasisede vormi kaudu. Kõik taoutlused raha tagastamiseks vaadatakse üle voucheri kehtivusaja jooksul, juhul kui muu ei ole sätestatud avaldatud reklaamikampaanias ja selle kampaania teenused või kaubad ei ole teenused või kaubad, mis ei kuulu tagastamisele. Alates üheteistkümnendast (11) tööpäevast pärast kampaanialõppu tarbija kohustub pöörduma nõuetega tagastada raha, müüja poole.
  5. Tarbijal on õigus saada ainult kasutamata ja kehtiva voucheri eest raha tagasi 14 päeva jooksul selle soetamise hetkest.
  6. Juhul kui voucheri kehtivus on vähem kui 14 päeva, siis voucheri viimane kehtivuse päev on viimane päev raha tagastamise nõueks.